KOI (PETIT)
KOI (MOYEN)
KOI (GROS)
KOI (VOILE)
BAERII
ALBINOS
DIAMANTES
BELOUGA
POLYODON
SEVRUGA
GROS POISS
gros esturgeon - poisson de bassin !

Accueil > Bassin d'ornement / jardin > Esturgeons > Gros
 

+-> Baerii (Acipenser) - Prix € / KG - NET ttc

-- IMAGES --  POIDS
(KG)
[+/-]  
PRIX
(NET)
[€/KG]  
DISPO / PECHES
-------------------
[A PARTIR DE]  
10-13   13   JANV-->MAI
SEPT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: FIN-JANV
----------------
RESTE: 00 P DISPO
[DISPO / FIN-JANV]  
15-20   24   JANV-->MAI
SEPT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: FIN-JANV
----------------
RESTE: 03 P DISPO
[DISPO]  
25   ////  JANV-->MAI
SEPT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
[?]  
30
RARE  
////  JANV-->MAI
SEPT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
[?]  


+-> Super-White Diamanté Moyen-Grand Prix Net ttc

-- IMAGES --   TAILLE
(CM)
[KG] 
PRIX
(NET) 
DISPO / PECHES
[A PARTIR DE] 
(70 cm)   0//€ /U.   JANV-->JUIN
SEPT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
[EPUISE]  
(80 cm)   ///€ /U.   JANV-->JUIN
SEPT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
[RESERVER]  
[10/20 kg]
RARE  
0//€ /KG   JANV-->JUIN
OCT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
RESTE: 00 P DISPO
[RESERVER]  
[25-35 kg]
RARE  
040€ /KG   JANV-->JUIN
OCT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
[DISPO]  


+-> Belouga (Huso huso) - Prix Départ Net ttc

-- IMAGES --  LONG
(CM)
-------
POIDS
[+/-]  
PRIX
NET
[€/KG]  
DISPO / PECHES
-------------------
[A PARTIR DE]  
10-15 Kg  30,00€   JANV-->MAI
OCT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
[DISPO]  
20-30 Kg   32,50€   JANV-->MAI
OCT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
[DISPO]  
40 Kg +  35,00€   JANV-->MAI
OCT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
[DISPO 2 P]  


+-> ESTURGEONS GUELDEN: Prix départ - Net ttc

-- IMAGES --   POISSONS   LONG
POIDS
(+/-)  
PRIX
(NET)
[€/KG]  
DISPO / PECHES
-------------------
[A PARTIR DE]  
ACIPENSER
-------------
GUELDEN
-------------
CLASSIC  
15-20
[KG]  
22€/Kg   JANV-->JUIN
OCT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
[DISPO]  
ACIPENSER
-------------
GUELDEN
-------------
CLASSIC 
25-35
[KG]  
26€/Kg   JANV-->JUIN
OCT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
[DISPO]  
ACIPENSER
-------------
GUELDEN
-------------
CLASSIC 
40 +
[KG]
RARE  
40€/Kg   JANV-->JUIN
OCT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
[2021 ?]  
ACIPENSER
-------------
GUELDEN
-------------
SUPER-WHITE
DIAMANTE  
10-20
[KG]
RARE  
//€/Kg   JANV-->JUIN
OCT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
RESTE: 00 P DISPO
[RESERVER]  
ACIPENSER
-------------
GUELDEN
-------------
SUPER-WHITE
DIAMANTE  
25-35
[KG]
RARE  
40€/Kg   JANV-->JUIN
OCT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
[DISPO]  


+-> Esturgeon Albinos (Moyen-Grand) - Prix Net

-- IMAGES --   LONG
(CM)
[+/-]  
PRIX
(NET)
[U]  
DISPO / PECHES
-------------------
[A PARTIR DE]  
50   039€   JANV-->MAI
SEPT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
[DISPO]  
60   060€   JANV-->MAI
SEPT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
[DISPO]  
70   0//€   JANV-->MAI
SEPT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
RESTE: 00 P DISPO
[RESERVER]  
90
RARE  
250€  JANV-->MAI
SEPT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
[DISPO 1 P]  
100
RARE  
500€   JANV-->MAI
SEPT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
[DISPO 1 P]  


+-> Diamanté Stellatus Moyen/Grand - Prix Net ttc

-- IMAGES --   LONG
(CM)
[+/-]  
PRIX
(NET)
[U]  
DISPO / PECHES
-------------------
[A PARTIR DE]  
100   250€   JANV-->JUIN
SEPT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
[DISPO 1 P]  
120
RARE  
500€   JANV-->JUIN
SEPT-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
[DISPO 1 P]  


Version imprimable