KOI (PETIT) [OK]
KOI (MOYEN) [OK]
KOI (GROS) [OK]
KOI (VOILE) [Mars]
COMMUN [OK]
SHUBUNKIN [OK]
Particularités