KOI [PETIT] - OK
KOI [MOYEN] - ?
KOI [GROS] - OK
KOI [VOILE] - 2018
Esturgeons Pour Bassin d'Agrément Privé !