KOI [PETIT] - OK
Poisson rouge, sarasa, shubunkin, jaune: 18 Déc